1. Bids (UK)
   Work +44 20 7447 7447
   FaxFax: +44 20 7447 7401
  2. Bids (US)
   Work +1 415 861 7500
   FaxFax: +1 415 861 8951
  1. Subscriptions (UK)
   Work +44 1666 502 200
  2. Subscriptions (US)
  1. Customer Services & Bids (Los Angeles)
   Work +1 323 850 7500
   FaxFax: +1 323 850 6090
  2. Customer Services & Bids (New York)
   Work +1 212 644 9001
   FaxFax: +1 212 644 9009
  3. Customer Services & Bids (San Francisco)
   Work +1 415 861 7500
   FaxFax: +1 415 861 8951
  4. Customer Services (Australia)
   Work +61 2 8412 2222
   FaxFax: +61 2 9475 4110
  5. Customer Services (Canada)
   Work +1 416 462 9004
   FaxFax: +1 416 462 9542
  6. Customer Services (Hong Kong)
   Work +852 2918 4321
   FaxFax: +852 2918 4320
  7. Customer Services (UK)
   Work +44 20 7447 7447
   FaxFax: +44 20 7447 7401
  1. Recruitment (UK)
  2. Recruitment (US)
   Work +1 415 503 3204
   FaxFax: +1 415 861 8486
  1. Press (UK)
   Work +44 20 7468 8363
  2. Press (US)
   Work +1 212 710 1301
  3. Press (AUS)
   Work +61 2 8412 2222
   FaxFax: +61 2 9475 4110
  1. Appraisal Appointments (US)
   Work +1 415 503 3218
  2. Corporate Collections (UK)
   Work +44 20 7468 8340
  3. Insurance Valuations (UK)
   Work +44 20 7468 8340
  4. Private Collections (UK)
   Work +44 20 7468 8340
  5. Probate Valuations (UK)
   Work +44 20 7468 8340
  1. Web Master
Contact a department