Deng Fen (1894-1964) and Others Various Subjects
Lot 726
Deng Fen (1894-1964) and Others Various Subjects
Sold for HK$ 475,000 (US$ 61,255) inc. premium
Lot Details
Deng Fen (1894-1964) and Others
Various Subjects
Ink or ink and color on paper, album of sixteen double leaves
Including eight of Deng Fen, three of Zhang Xiangning (1921-1958), one of Li Fenggong (1884-1967), Gu Shimou (20th century), Lu Zishu (1900-1978), Feng Kanghou (1901-1983) and Xiang Juchuan (20th century)
Each inscribed and signed, with one to three artist's seals
24cm x 36cm (9½in x 14¼in) each. (16).

Footnotes

 • Provenance: an American private collection

  鄧芬和其他 結緣翰墨冊 水墨/設色紙本 雙面冊頁十六開

  (封面題簽)
  款識:結緣翰墨。彥慈二兄屬,芬簽。
  鈐印:鄧芬

  (一)鄧芬 書法
  款識:青眼常蒙今昔同,經旬無使覺門空。畫工不是甘為下,能致公等我何窮。一長未可眾人師,得失媸妍只自知。盛禮每虛摩詰席,鋪筵踏舞欠崔徽。從微至老走風塵,四海為家託一身。不應為米輕鄉里,喜聞吾黨政如春。集陳后山句,彥慈二兄、汪詞長方家道鑑。癸未(1943)春,芬。
  鈐印:鄧芬、芬至今猶未殊

  (二)冼巨川 松
  款識:彥池座老世世丈鍳,世世弟達材奇。
  鈐印:冼巨川、達材

  (三)鄧芬 花卉
  款識:法擬白陽,為墨滲所亂,幾不成章,花瓣輪廓尚可博笑也。癸未(1943)春日,曇芬。
  鈐印:鄧芬、芬至今猶未殊

  (四)鄧芬 春帆
  款識:癸未(1943)初春,還家羊城,寄宿愛群第七重樓上,為彥慈二兄寫春帆一頁。
  鈐印:從心、鄧芬

  (五)鄧芬 羅漢
  款識:汪二兄屬作蚯蚓描不成,類細筆折蘆法,方家哂之。癸未(1943)十月,從心芬識在還珮廔。
  鈐印:從心之作、還珮廔

  (六)鄧芬 荷花
  款識:南田草衣方弗之寫似,彥兄正謬,癸未(1943)從心芬。
  鈐印:鄧芬、從心先生

  (七)鄧芬 仕女
  款識:癸未(1943)小陽月,還珮廔燈下為彥慈二兄汪先生畫〈璚軒〉并立意,法眼鑒正,從心芬識奉。
  鈐印:鄧芬、從心之作、守藝堂

  (八)張祥凝 山水
  款識:亂蟬渡水日當午,深竹連山客正眠。靜掩茅齋誰剥啄,松花一寸落門前。癸未(1943)上己寫似,彥慈二兄正,作齋居士張祥凝。
  鈐印:張子、作齋、上下五千

  (九)鄧芬 書法
  款識:勿言身後不要名,尚想揮毫一座傾。能事向來非促迫,解衣真出故人情。掇拾餘棄成丹青,湏君不惜千金費。解衣盤礡未必真,已傳紙貴咸陽市。桃李摧殘風雨春,題門吟詠不逢人。故懷未盡還成別,短枕長衾只自親。古集后山詩,呈汪二兄雅正,芬。
  鈐印:鄧芬

  (十)李鳳公 渡江
  款識:容星犯斗牛,誰識支機石。彥慈畫盟粲正,鳳公。
  鈐印:李之鉩、鳳公、壬午、龍瞑家灋

  (十一)張祥凝 山水
  款識:彥慈畫盟法正,壬午(1942)作齋居士張祥凝。
  鈐印:張子、作齋

  (十二)顧士謀 青峰紅樹
  款識:青峰紅樹。此陽朔舊遊地也,丙午距今十餘年矣,彥慈方家命畫作此呈正,顧士謀識。
  鈐印:士、謀、壬午

  (十三)張祥凝 秋景
  款識:彥慈道兄正,壬午(1942)除夕,作齋居士張祥凝寫。
  鈐印:作齋、張季

  (十四)盧子樞 古木竹石
  款識:古樹依危石,新篁拂晚風。壬午(1942)九月臨黃尊古本似,彥慈道兄正,盧子樞。
  鈐印:子樞書畫

  (十五)鄧芬 六根清淨圖
  款識:汪二兄屬寫〈六根清淨圖〉,希一笑,芬。
  鈐印:鄧芬

  (十六)馮康侯 松山
  款識:彥慈道長灋教,壬午(1942)初寒,康侯強。
  鈐印:老康、馮大

  來源:美國私人收藏
Activities
Contacts
 1. Meilin Wang
  Specialist - Chinese Paintings
  Bonhams
  Work
  Suite 2001, One Pacific Place
  Hong Kong
  Work +852 2918 4321
  FaxFax: +852 2918 4320
 2. Laure Raibaut
  Specialist - Chinese Paintings
  Bonhams
  Work
  Suite 2001, One Pacific Place
  Hong Kong
  Work +852 3607 0003
  FaxFax: +852 2918 4320
 3. Vincent Wu
  Specialist - Chinese Paintings
  Bonhams
  Work
  Suite 2001, One Pacific Place
  Hong Kong
  Work + 852 3607 0016
Similar items