Zhu Qizhan (1892-1996) Fragrance in Deep Garden
Lot 739
Zhu Qizhan (1892-1996) Fragrance in Deep Garden
HK$ 80,000 - 120,000
US$ 10,000 - 15,000
Lot Details
Zhu Qizhan (1892-1996)
Fragrance in Deep Garden
Ink and colour on paper, hanging scroll
Inscribed and signed Zhu Qizhan, with four seals of the artist
Dated xinwei year (1991)
135.5cm x 68.5cm (53¼in x 27in).

Footnotes

 • 朱屺瞻 庭院深深異香來 設色紙本 立軸 一九九一年作

  款識:庭院深深,異香一片來。錄王十朋句。辛未 (1991) 秋月,畫于上海,朱屺瞻年百歲。
  鈐印:屺瞻筆、屺瞻、起哉、太倉人

  註:詩文出自宋代王十朋《點絳唇 · 詠十八香 · 異香牡丹》,全詞為「庭院深深,異香一片來天上。傲春遲放,百卉皆推讓。憶昔西都,姚魏聲名旺堪惆悵。醉翁何往,誰與花標榜。」
Activities
Contacts
 1. Vincent Wu
  Auction Administration - Chinese Paintings
  Bonhams
  Work
  Suite 2001, One Pacific Place
  Hong Kong
  Work + 852 3607 0016
 2. Meilin Wang
  Specialist - Chinese Paintings
  Bonhams
  Work
  Suite 2001, One Pacific Place
  Hong Kong
  Work +852 2918 4321
  FaxFax: +852 2918 4320
Similar items
Manner of Zhu Qizhan (1892-1996) 'Flowers and rocks' Zhu Qizhan (1892-1996) Orchids and rock, hanging scroll Zhu Qizhan (1892-1996) Grapes Zhu Qizhan (1892-1996) and Liu Kuizhong (19th/20th century) Vegetables and Basket Zhu Qizhan (1892-1996) Gourds Zhu Qizhan (1892-1996) Two Calligraphies (Fu, Shou)